دانلود پروژه آماده word تحقیق با موضوع تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام) | با فرمت word و pdf |

تحقیق با موضوع تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام)

دانلود پروژه word تحقیق : تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقــی در ایران (اسلام) \\با فرمت word و pdf  ^

 

آیا تغییر جنسیت واقعیت دارد؟
آیا تغییر جنسیت در اسلام جایز است؟
آیا تغییر جنسیت ممکن است؟

کار تحقیقی:

تغییر جنسیت از لحاظ فقهی و حقوقی در ایران (ورد)

word و pdf

فهرست:

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن.. 5

گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:5

گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:5

گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت... 6

گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت... 7

فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران.. 8

گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:8

گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:9

گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی.. 9

گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:10

گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی.. 10

گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:12

گفتار هفتم: استفتائات مربوط به تغییر جنسیت:12

بخش دوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن. 14

فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران.. 14

گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی.. 14

گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن.. 15

گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها18

فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن.. 19

گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج.. 19

گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:21

گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:23

گفتار چهارم: تغییر جنسیت و مسئله عده:24

گفتار پنجم: تغییر جنسیت و مسأله عناوین خانوادگی:25

گفتار ششم: تغییر جنسیت و مسئله ولایت و سرپرستی کودکان:26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 28

فصل چهارم نتیجه گیری.. 29

نتیجه گیری.. 29

منابع.. 30

 

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

Is gender reassignment real? Is gender reassignment permissible in Islam? Is gender reassignment possible? research work: Gender reassignment in jurisprudence and law in Iran (Word) word and pdf Contents: page title Abstract. 1 Introduction. 1 saying the question. 3 Importance and necessity of research .. 4 Research objectives .... 4 Research method .. 4 Chapter One: Gender reassignment and its meaning and concept .. 5 First speech: the concept and definition of gender reassignment: 5 Second speech: physiological change of sex: 5 Third speech: people who want to change their gender ... 6 Fourth speech: types of gender reassignment ... 7 Chapter 2: Historical and jurisprudential course of gender reassignment in Iran .. 8 First speech: The historical course of gender reassignment in Iran: 8 Second speech: The first gender reassignment in Iran: 9 Third speech: the effect of gender reassignment on individual and social life .. 9 Speech 4: Sexual frustration of transsexuals in Iran: 10 Fifth speech: gender reassignment from a jurisprudential perspective .. 10 Sixth speech: The reason for accepting gender reassignment according to Shiite jurists: 12 Seventh speech: Referendums related to gender reassignment: 12 Part 2: A study of gender reassignment from the perspective of the rights of the Islamic Republic of Iran and related issues. 14 Chapter One: A Study of Gender Change in the Law of the Islamic Republic of Iran .. 14 The first speech: the study of gender reassignment from a legal point of view .. 14 Second speech: the situation of bisexual people if they are criminals .. 15 Speech 3: The situation of bisexual people if they are victims 18 Chapter Two: Gender reassignment and related issues .. 19 First speech: gender reassignment and the issue of marriage survival .. 19 Second speech: gender reassignment and the issue of dowry: 21 Third speech: gender reassignment and the issue of inheritance: 23 Fourth speech: gender reassignment and the issue of people: 24 Fifth speech: gender reassignment and the issue of family titles: 25 Speech 6: Gender reassignment and the issue of guardianship and child custody: 26 Chapter 3: Research Methodology .... 28 Chapter 4 Conclusion .. 29 Conclusion .. 29 Sources .. 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح میشود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. ... مردان ملحق کردند (حر عاملی، 1412: 286)[1] اما در فقه اسلامی و حقوق ایران در مورد وضعیت ...

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ. » ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺴﺎﻳﻞ. ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻘﻬﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ... در ﺣﻘﻮق. ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻳﺮان ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟ. ﻨﺴ. ﻴﺖ داده اﺳﺖ. ﻣﻲ ... ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺟﻨﺴﻴﺖ. » ﻧﻪ. ﺗﻨﻬﺎ. از. دﻳﺪ. ﭘﺰﺷﻜﻲ،. ﺑﻠﻜﻪ. ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ. ﻣﺒﺎﺣﺚ. ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﻧﻴﺰ. ﺣﺎ. ﺋﺰ. اﻫﻤﻴﺖ. اﺳﺖ . اﮔﺮﭼﻪ.

دﻛﺘﺮای ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ،. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم. ﻧﻮر. ،. ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب ... ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻲ. ﭘﺮدازﻳﻢ . . 2. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ.

جنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسی اوست و موضوع شناسی در مس. أ. له تغییر ... دیگری تغییر دهد، لذا بجاست در مورد افراد خنثی که از لحاظ جنسیت حالت. مشخصی ندارند ... ترجمه ی اسماعیل بیابان گرد و تحمد علی پور و احمد. غضنفری. ،. تهران.

سوالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود، این است که آیا تغییر جنسیت جایز است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد: 1- تغییر جنسیت مطلقا جایز نیست. 2- تغییر ...فقه. و. حقوق،. تهران. ،. ایران . چکیده. یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس ... تغییر جنسیت، حقوق ایران، کامن ال، وضعیت حقوقی. ... باحه عمل به لحاظ خروج از حالت اضطرار است را نفی می کند ، در حالی که.

این گروه افرادی هستند که از لحاظ جسمی دارای علائم یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث ... براساس آمارهای موجود پس از تایلند، ایران دارای دومین رتبه تغییر جنسیت در جهان است.
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله رویکرد فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در ایران و مقایسه تطبیقی آن با ترکیه - گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.
از آن پس مسئله تطبیق و بازتایید جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد.
از آنجا که حقوق در ایران، در پی تنظیم روابط اجتماعی آن هم با رعایت مبانی شرعی و فقهی آن است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. سئوالات مهمی که ...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
آخرين مطالب
Designed By jozveban Copyright © 2020